Selasa, 11 Oktober 2011

Iman Kepada Rasul Allah

Edit Posted by with No comments
1. Arti Beriman Kepada Rasul Allah Swt.
          iman kepada rasul Allah meyakini atau memempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah swt. mengutus para rasul untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia agar manusia didalam hidupnya tidak tersesat, baik kehidupan didunia maupun diakhiratnya. dengan demikian setiap manusia mempunyai keharusan untuk mencontoh atau meniru dan akhlak rasul sebagai teladan hidupnya. jumlah rasul didalam Al-Quran ada 25 orang rasul. rasul yang pertama kali yaitu Nabi Adam a.s. yang diutus oleh utus oleh Allah swt. untuk anak-anaknya. sedangkan rasul allah swt yang terakhir diutus dan sekaligus rasul yang penghabisan atau rasul penutup zaman yaitu Rasulullah Muhammad saw. oleh karena itu, nabi Muhammad disebut juga rasul khatamul anbiya yaitu rasul sebagai penutup para Rasul. jadi setelah nabi Muhammad saw. tidak akan ada lagi rasul sampai hari kiamat.
2. pengertian Rasul Allah.
          Para nabi dan rasul memiliki tugas sebagai khalihah Allah dan menginformasikan tentang peraturan Allah serta penyampaikan cara melaksanakan kepada umat manusia untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan manusia selama langit dan bumi masih membentang. berikut prose-prosesnya.
a.  Mengajarkan manusia untuk saling berselisih, mendengki, membenci, bermusuhan, membuat kerusakan, baik terhadap sesama manusia maupun alam. firman Allah dalam Q.S Al-Isra: 53.

artinya : dan katakanlah kepada hamba hamba-Ku itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik.(benar).
b.  Allah memilih para nabi untuk menjadi tauladanbagi manusia dan untuk menyampaikan petunjuk-petunjuknya.
c.  Allah memilih manusia yang bertaqwa untuk dijadikan utusan yang meneruskan perjuangan para nabi.
d.  para nabi membimbing atau mengajarkan islam dengan lemah lembut kepada seluruh umat manusia untuk mengikuti Al-Quraan dan sunah yang lurus dan benar sebagai aturan kehidupan.
e.  mengajar dan membimbing umat manusia dengan penuh pengertian.

3. Tanda-tanda orang yang beriman kepada rasul Allah.
a.  mengimani dan meyakini kebenaran yang dibawa oleh rasul.
b.  mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
c.  berkata baik dan bijak dalam kehidupan sehari-hari.
d.  kehidupan sehari-hari diisi dengan perbuatan terpuji.
e.  mengamalkan sunah rasul Allah.

4.  Sifat-sifat Rasul Allah.
sifat rasul ada 4 yaitu :
a. siddiq, arinya benar atau jujur, sesuai Q.S Maryam ayat 41
b. amanah, artinya dapat dipercaya. sesuai Q.S ali 'imran ayat 79.
c. tablig, artinya menyampaikan (menyampaikan semua wahyu yang telah ditermanya) sesuai Q.S al-maidah 67.

d. fatanah, artinya cerdas,pandai,sesuai Q.S al-baqarah ayat 258

5.  Fungsi Rasul Allah.
fungsi rasul intinya adalah menyampaikan amanat dari Allah untuk meneggakan kebenaran dan menjauhkan manusia dari kesesatan. fungsi berdasarkan Al-Quran adalah :
a. Menceritakan Ayat-ayat Allah (Q.S al-A'raf:35).
b. menjelaskan agama dengan terang atau menggunakan bahasa kaumya (Q.S Ibrahim:4).
c. membawa kebenaran, berita gembira dan peringatan (Q.S Fatir:24, Yunus:47, Ar-Ra'd:7, dan                an-Nahl:36).
d. memberikan peringatan yang jelas (Q.S Al-Ahqaf:9).
e. membawa berita gembira, pemberi peringatan,dan sebagai saksi (Q.S. Al-Fath:8)
f.  membawa keterangan yang nyata (Q.S. Yunus:74).
g. menyuruh untuk menyembah Allah dan bertaqwa (Q.S. al-Mukminun:32).
h. menganjurkan manusia beriman agar tidak mengkultuskan para rasul dan agar manusia bersikapselalu mempelajari dan mengajarkan Al-Quran (Q.S. Ali-Imran:79,80).
i. membaca ayat-ayatnya sebelum Allah memberikan Azab bagi manusia yang melakukan kezaliman (Q.S Qasas:59).
j. menyerukan pada tiap-tiap umat agar menyembah Allah dan menjauhi Taghuf (Q.S. an-Nahl : 36).
k. memberikan keputusan diantara manusia dengan adil dan tidak aniaya (Q.S. Yunus : 47).

0 komentar:

Posting Komentar

Jangan Komen Macem - macem yahh .. :D